LOGO

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER

INDLEDNING

Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Revisionskontoret Vest, Cvr. nr. 28 31 26 79. I tilfælde af afvigelser mellem forretningsbetingelserne og aftalebrev skal vilkårene i aftalebrevet gælde.

1. Revisionskontoret Vest`s ydelser

Revisionskontoret Vest`s ydelser (Ydelsen) er beskrevet på www.Revisionskontoret Vest.dk. I tilfælde hvor der er udarbejdet aftalebrev, vil dette supplere den beskrivelse, der fremgår af hjemmesiden. Udvidelse eller indskrænkning i omfanget og arten af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Merarbejde, som Revisionskontoret Vest i den forbindelse udfører, vil være omfattet af Aftalen og underlagt samme vilkår, dog med forbehold for justeringer af Revisionskontoret Vests honorar og tidsplan.

Revisionskontoret Vest vil bestræbe sig på at levere Ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Medmindre Kunden og Revisionskontoret Vest udtrykkeligt og skriftligt angiver et endeligt leveringstidspunkt, er alle angivne datoer alene skønsmæssige.

I det omfang det af Aftalen fremgår hvorledes Ydelsen er bemandet med partnere og medarbejdere, som er ansvarlige for levering af Ydelsen, er Revisionskontoret Vest berettiget til at erstatte anførte personer med andre partnere og medarbejdere.

Revisionskontoret Vest er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er overdraget og kommunikeret til Kunden i endelig form.

2. Kvalitetssikring

Alle ydelser, der leveres af Revisionskontoret Vest, er underlagt virksomhedens interne kvalitetssikring, herunder procedurer for bemanding, kvalitetskontrol og klageadgang.

Revisionskontoret Vest er underlagt kvalitetskontrol i medfør af lov om godkendte revisorer, FSR-danske revisorers vedtægter. I forbindelse med gennemførsel af kvalitetskontrollen kan Revisionskontoret Vest videregive fortrolige oplysninger i nødvendigt omfang. Modtagerne heraf vil være pålagt fortrolighedsforpligtelse, og oplysningerne vil alene blive anvendt med henblik på kvalitetskontrollen.

Revisionskontoret Vest forpligter sig til at undersøge enhver klage omhyggeligt og hurtigt. Har Revisionskontoret Vest leveret en mindre tilfredsstillende eller mangelfuld ydelse, kan Kunden som et alternativ til en drøftelse med den sædvanlige kontaktperson hos Revisionskontoret Vest rette henvendelse til Revisionskontoret Vests direktion eller bestyrelses formand.

Kunden er i denne sammenhæng forpligtet til straks og skrifteligt, efter at have konstateret eventuelle fejl og mangler ved den leverede ydelse, at kontakte Revisionskontoret Vest. I den forbindelse har Revisionskontoret Vest ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler indenfor rimelig tid.

3. Samarbejde

Parterne skal holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende levering af Ydelsen.

Det er Kundens og dennes personales rolle på enhver relevant måde at bistå Revisionskontoret Vest i forbindelse med levering af Ydelsen, herunder:

 • At stille alt nødvendigt materiale til rådighed, give de nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger, inden for rimelig tid henset til opgavens art og omfang
 • At tilknytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer
 • At sikre, at Kundens øvrige samarbejdspartnere i nødvendigt omfang samarbejder med Revisionskontoret Vest
 • At medvirke aktivt til, at Revisionskontoret Vest kan overholde al relevant national og international lovgivning

Det er Kundens ansvar rettidigt og fuldstændigt at afgive alle relevante oplysninger og bære risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger medfører for Revisionskontoret Vests ydelse. Medfører Kundens forhold merarbejde for Revisionskontoret Vest i forhold til, hvad man kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er Revisionskontoret Vest berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris, uanset eventuel aftale om fast honorar.

Revisionskontoret Vests rolle er:

 • At levere ydelser i overensstemmelse med Aftalen samt eventuelle skriftlige korrektioner hertil
 • At efterleve relevant lovgivning samt standarder, vejledninger og FSR - danske revisorers etiske regelsæt

4. Pris og Betaling

Revisionskontoret Vests honorar beregnes efter medgået til inkl. tid til transport/rejse baseret på Revisionskontoret´s til enhver tid fastsatte timesatser, for de partnere og medarbejdere der udfører arbejdet, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

Timestaser reguleres i som udgangspunkt en gang årligt uden særskilt varsel eller meddelelse herom.

Revisionskontoret Vests angivelse af et honorar ved aftaleindgåelse bygger på de forudsætninger, som parterne har angivet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for Ydelsen, er Revisionskontoret Vest berettiget til i følgende situationer, at foretage korrektioner til det beregnede honorar:

 1. Forudsætningerne for levering af Ydelsen er ændret
 2. Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige
 3. Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives Kunden eller forhold, som Kunden er ansvarlig for.

Er der forud for arbejdets påbegyndelse ikke indgået aftale om fast honorar, beregnes honoraret efter medgået tid, jf. ovenfor. Moms er ikke inkluderet i honorar og timesatser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

Omkostninger, der relaterer sig til levering af Ydelsen, såsom udlæg, rimelige rejseomkostninger, indkvartering og leveomkostninger betales af Kunden udover det aftalte honorar, med mindre andet er aftalt i et aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil. Revisionskontoret Vest er berettiget til at tilbageholde Ydelsen, såfremt kunden er i misligholdelse med betaling/sikkerhedsstillelse, eller der foreligger misligholdelse.

Revisionskontoret Vest er berettiget til at fakturere honorar (herunder aconto honorar), omkostninger og udlæg månedsvis bagud, dog kan større omkostninger og udlæg faktureres straks ved afholdelse. Revisionskontoret Vest forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned med mindre andet er aftalt i aftalebrev.

5. Ansvarsbegrænsning

Revisionskontoret Vest er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Med mindre andet aftales kan Revisionskontoret Vest´s ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det afregnede honorar for ydelsens udførelse, dog makimalt 250.000 kr. uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse.

Revisionskontoret Vest er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

Revisionskontoret Vest kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændigt information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Revisionskontoret Vest.

Revisionskontoret Vest kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.

Revisionskontoret Vest påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som benytter den af Revisionskontoret Vest leverede ydelse eller viden. Kunden forpligter sig til at godtgøre Revisionskontoret Vest forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som Revisionskontoret Vest med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Revisionskontoret Vest som følge af Kundens misligholdelse af aftalen.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

6. Fortrolighed

Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle den viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part, samt oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med arbejdets udførsel fortroligt.

Alle medarbejdere i Revisionskontoret Vest er pålagt tavshedspligt.

Parterne må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, med mindre:

 • Der gives samtykke hertil
 • Oplysningerne er af en sådan karakter, at de er bestemt til videregivelse
 • Videregivelse sker til anden rådgiver under fortrolighedsforpligtelse og videregivelse er nødvendig for opgavens udførsel
 • Videregivelse sker til opfyldelse af en lovbestemt pligt.

Uanset fortrolighedsforpligtelsen er Revisionskontoret Vest berettiget til at anvende Kundens navn og en kort beskrivelse af opgaven i forbindelse med markedsføring af Revisionskontoret Vest.

Det er Revisionskontoret Vests politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, hvad enten den er i brevform eller elektronisk, men Revisionskontoret Vest kan dog ikke gøres ansvarlig for sikkerheds- og fortrolighedsbrister ved transmission via elektroniske kommunikationsmidler.

7. Brugs-, ejendoms- og ophavsret

Revisionskontoret Vest har og beholder alle ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til programmer, systemer, metoder og modeller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sådanne programmer, systemer, metoder og modeller må ikke videregives til tredjemand, uden at Revisionskontoret Vest har givet skriftligt tilladelse hertil.

8. Interessekonflikt

Det er Revisionskontoret Vests praksis at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, før Revisionskontoret Vest leverer den pågældende ydelse. Revisionskontoret Vest leverer mange forskellige ydelser og kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en interessekonflikt, straks afdækkes. Revisionskontoret Vest henstiller derfor til Kunden straks at underrette Revisionskontoret Vest, hvis denne skulle blive opmærksom på en mulig interessekonflikt.

Såfremt en aktuel eller formodet interessekonflikt er identificeret, og Revisionskontoret Vest vurderer, at Kundens interesser kan varetages tilstrækkeligt ved iværksættelse af relevante procedurer, vil Revisionskontoret Vest drøfte sådanne procedurer med Kunden.

9. Persondata

Revisionskontoret Vest er forpligtet til at opfylde kravene i Persondataloven. Revisionskontoret Vest indsamler og håndterer personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning.

10. Elektronisk kommunikation

Revisionskontoret Vest og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser, godkendelse af materiale (årsregnskaber, skatteopgørelser, selvangivelser mv.) og løbende korrespondance. Enhver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Revisionskontoret Vest eller Revisionskontoret Vests underleverandører er ikke ansvarlig for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

11. Opbevaring af identitetsoplysninger

Revisionskontoret Vest er underlagt Hvidvaskningsreglerne. Hvidvaskningsreglerne kræver, klienterne legitimerer sig når der optages en forretningsmæssig forbindelse med Revisionskontoret Vest.

Revisionskontoret Vest har etableret Kundekendeskabs-procedure i henhold til Hvidvaskningsreglerne.  Hvidvaskningsreglerne kræver, at identitetsoplysninger skal opbevares i mindst 5 år, efter at kundeforholdet er ophørt. Det samme gælder dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte transaktioner.

Kopi af legitimationsdokumenter, der er indhentet i medfør af legitimationsproceduren, kan opbevares - indsamling og opbevaring er ikke i strid med persondataloven, da der er tale om et retligt krav, hvis blot reglerne om opbevaring og behandling af personoplysninger iagttages.

12. Aftalens ophør

Er Revisionskontoret Vest valgt som revisor, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Medmindre der i aftalebrevet er angivet et opsigelsesvarsel, ophører Aftalen når Ydelsen er leveret.

Ved Aftalens ophør skal Kunden betale Revisionskontoret Vest for de indtil da leverede ydelser og/eller uafregnet tidsforbrug samt påløbne omkostninger og udlæg. Kunden skal desuden betale Revisionskontoret Vest rimelige omkostninger affødt af Aftalens ophør.

Revisionskontoret Vest er berettiget til som led i hel eller delvis overdragelse af Revisionskontoret Vests virksomhed at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Revisionskontoret Vests aftaler med Kunden til anden revisionsvirksomhed, herunder som led i intern omstrukturering, betinget af dette ikke påfører kunden væsentlig ulempe eller meromkostninger.

13. Misligholdelse

Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen.

Væsentlig misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser er gyldig grund til, at Revisionskontoret Vest berettiget kan ophæve Aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

14. Lovvalg og værneting

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Revisionskontoret Vest hjemsted som værneting.